فیلم سانسور شده و فاقد صحنه های غیر اخلاقی می باشد