خواص دارویی گیاه بابونه

مجموعه: سلامت, طب سنتی و گیاهان دارویی تعداد بازدید: 1289 تاریخ : ۲۱ بهمن ۱۳۹۲

خواص دارویی گیاه بابونه

در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺧﻮاص داروﯾﯽ ﻣﻔﯿﺪی دارﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ از ﻣﻌﺪود ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از اﺛﺮات ﻣﻔﯿﺪ داروﯾﯽ را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺿﻤﻦ آن ﮐﻪ ﻣﺼﺮف آن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺑﻮده و دارای طعم و بوی ﻣﻄﺒﻮﻋﯽ اﺳﺖ

اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ مناطق جهان ﻣﯽروﯾﺪ در ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آراﯾﺸﯽ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد. ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ، ﺧﻮاص ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﯽ دارد و در درﻣﺎن آﮐﻨﻪ و ﺟﻮشﻫﺎی ﺻﻮرت، ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻢ زﺧﻢﻫﺎ و ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﻞ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ را ﺣﺪود ٠١ دﻗﯿﻘﻪ در آب ﺟﻮش بخیسانید و آن را ﺑﺮای ﺣﺪود ٠٢ دﻗﯿﻘﻪ روی ﺿﺎﯾﻌﻪ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻗﺮار داد.

ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارای خواص ﺿﺪﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ ﺑﻮده و در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ درﻣﺎن اﮔﺰﻣﺎ، ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ و آﻟﺮژی ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.

ﺷﺎﻣﭙﻮی ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮﻫﺎ، رﻧﮓ آن را ﻧﯿﺰ ﺷﻔﺎف و ﺑﺮاقﺗﺮ ﮐﻨﺪ. ﻧﻮﺷﯿﺪن دمﮐﺮده ﺳﺎده ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺿﻤﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕﯽ روزاﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ آراﻣﺒﺨﺶ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ، ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺷﺐﻫﺎ دمﮐﺮده ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ و اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ.

اﯾﻦ ﮔﯿﺎه در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت ﮔﻮارﺷﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﺘﻬﺎب زﺧﻢ ﻣﻌﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻏﺮﻏﺮه دمﮐﺮده ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ اﻟﺘﻬﺎب دﻫﺎن ﺷﺪه و در درﻣﺎن آﻓﺖ و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی دﻫﺎن و دﻧﺪان ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.خواص دارویی گیاه بابونه

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان، ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ دارای ﺧﺎﺻﯿﺖ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﺑﻮده و ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﻠﺒﻪ ﺻﻔﺮا و ﺑﻠﻐﻢ دارﻧﺪ، اﺛﺮاﺗﯽ درﻣﺎﻧﯽ دارد.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﻮای ﺟﻨﺴﯽ، ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﻧﺰال زودرس و ﺿﻌﻒ ﻗﻮای ﺟﻨﺴﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از دم ﮐﺮده ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ، زﻧﺠﺒﯿﻞ و ﺟﯿﻨﺴﯿﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶدﻫﻨﺪه ﺷﯿﺮ در ﻣﺎدران ﺑﻮده و در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.

ﺑﺨﻮر ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ در درﻣﺎن ﺳﯿﻨﻮزﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﮔﺮم ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ را درون آﺑﺠﻮش رﯾﺨﺘﻪ و روی آن ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﯿﺪ. اﯾﻦ ﺑﺨﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻔﺎفﺷﺪن رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در درﻣﺎن ﺳﺮﻓﻪ و ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﯾﮏ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻮﺛﺮ در درﻣﺎن ﺳﺮدرد و دردﻫﺎی ﻋﻀﻼﻧﯽ و اﺳﮑﻠﺘﯽ اﺳﺖ. دمﮐﺮده ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ و زﻧﺠﺒﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در درﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺐ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

روﻏﻦ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﻧﯿﺰ در درﻣﺎن انواع دردﻫﺎی ﻋﻀﻼﻧﯽ ـ اﺳﮑﻠﺘﯽ مخصوصا ﮐﻤﺮدرد و دردﻫﺎی ﺳﯿﺎﺗﯿﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺎﻟﯿﺪن ﻣﺨﻠﻮط روﻏﻦ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ و روﻏﻦ زﯾﺘﻮن روی ﺷﮑﻢ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻮﻟﻨﺞ و ﻧﻔﺦ در ﻧﻮزادان و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﯽﻋﺎرﺿﻪ ﺑﺮای داروﻫﺎﺳﺖ.

اﮔﺮ از ﺑﯽاﺷﺘﻬﺎﯾﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ، ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ دﻣﻨﻮش ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﯾﮏ اﺷﺘﻬﺎآور ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ. ﺑﺎوﺟﻮد اثرات ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺼﺮف زﯾﺎد آن ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﺮد.

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﻫﻢ اﮔﺮ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻮارض ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ در دوران ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

 

دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮﻫﻮﻣﻦ ﮐﺎﻇﻤﯽ – ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ و ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ

منبع : جام جام آنلاین

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “خواص دارویی گیاه بابونه”

  1. جدیدترین اخبار
  2. پربیننده ترین اخبار
قالب تفریحی